Saltatu nabigazioa

Grabatu eta ebaluatu/ graba y evalua


Powered by Vocaroo

Ebaluatu egindakoa/ autoevaluación

Galdera

Entzun egindakoa eta aukeratu deskribapenik egokiena. Escucha la grabación y elige entre las siguientes descripciones la que mejor defina tu ejercicio.

Erantzunak

1

 • Hitz eta esapide bakartuak eta mugatuak erabili dituzu, buruz ikasitakoak edo tipikoak. Has usado palabras sueltas, típicas o aprendidas de memoria.

 • Solaskidearekiko menpekotasun handia. Galderak eta gida behar ditu ulertzeko eta ulertarazteko. Gran dependencia del interlocutor-a/ guión, necesitas las preguntas para entender y hacerte entender.

 • Etenaldi asko eta luzeak. Amaitu gabeko esaldiak. Baliabide falta handia eta gainditzeko estrategia gutxi. Solasaldiaren erritmoa nekagarria izan daiteke. Haces grandes pausas entre palabras. Utilizas frases inacabadas. Gran falta de recursos y pocas estrategias para superarla. El ritmo de la explicación puede llegar a cansar al oyente.

 • Errore asko, arriskatzen bada; bestela, formula mugatuak eta telegramatikoak. Cometes muchos errores cuando te arriesgas; si no, utilizas formulas limitadas y telegramaticás.

 • Ahoskera traketsa. Pronunciación torpe.

2

 • Lortzen du komunikatzea, baina baliabide mugatuak eta zalantzak izaten ditu. Diskurtsoa sinplea eta oinarrizkoa da, diskurtsoaren itxura du. Logras comunicarte, pero tienes recursos limitados y  dudas. El discurso es simple y básico, más que nada "parece" un discurso.
 • Erritmo pausatua du, baina onargarria. Astiro, baina etenaldi gutxirekin. Solaskidearen beharra izaten du noiz edo noiz, baina autonomo samarra da. El ritmo es pausado pero aceptable. Despacio, pero con pocas pausas. Necesitas del interlocutor-a/guión de vez en cuando, pero eres bastante autónomo-a.
 • Baliabide-kopuru mugatua du, baina baditu gainditzeko estrategiak. Tienes recursos limitados, pero usas estrategias para superarlo.
 • Erroreak egiten ditu bai, baina lortzen du ulertaraztea erritmoa gehiegi kaltetu gabe. Cometes errores, pero logras que te entiendan sin perjudicar demasiado el ritmo.

3

 • Gauzak ondo ulertzen zaizkizu eta ondo ulertarazten dituzu. Zehaztasun eta adierazkortasun gehiegirik gabe, agian. Te explicas y te haces entender bien aunque sin demasiada expresividad y con poca concreción.

 • Ondo moldatzen zara, jarduna erritmo normalera hurbiltzen da eta solaskidea eroso samar aritu daiteke. Te arreglas bien, te acercas a un ritmo normal de habla y tu interlocutor-a se puede sentir bastante cómodo-a.

 • Baliabideak baditu, baina hutsuneren bat ere bai. Zalantza edo erroreren bat eragin dezake horrek. Etenaldi gutxi, hala ere. Posees recursos, pero también carencias, lo cual te puede producir dudas y llevarte a cometer errores. A pesar de todo, haces muy pocas pausas.

 • Errore tipiko edo fosilizaturen bat izan dezakezu, hiztegi arruntetik harago joaten denean edo egitura konplexu samarrak erabiltzean, batik bat. Cometes errores típicos de tu nivel cuando intentas ir mas allá del diccionario básico, e intentas utilizar estructuras complejas.

 • Kontaketek edo deskribapenek izaten dituzte gutxieneko ordena eta erritmoa. Solasaldi arruntari ondo jarraitzen dio. Arazoak izan ditzake azalpenen bat emateko. Tus narraciones y descripciones poseen un mínimo de orden y  ritmo. Sigues bien las conversaciones "normales". Puedes tener problemas a la hora de dar explicaciones.

 • Naturaltasun- eta bizitasun-puntu bat falta dakioke. Te falta un punto de naturalidad y viveza.

4

 • Ia edozertaz aritzen da natural eta eroso. Euskara batuan erritmo normala ez ezik, natural samarra ere badu.

 • Solaskidearen mailan aritzen da, eta berarekin eroso eta normal jardun daiteke.

 • Diskurtso ona izaten du. Ez du estilo-erakustaldirik egiten, baina ondo moldatzen da baliabide-kopuru arruntarekin.

 • Ez du etenik egiten hizkuntzagatik. Erroreak ez dira oinarrizkoak izaten.

 • Hiztun arruntaren baliabideak ditu; inoiz erdarakadak edo jatorregiak ez diren gauzak botako ditu, baina neurrian.

5

 • Hizkera eta erritmo normalak, naturalak, argiak eta osatuak dituzu.

 • Kontaketa, azalpena edo deskribapena ona, ordenatua eta argia da.

 • Estilo dotorea edo bizia erabiltzen duzu, arazorik gabe.

 • Hiztegi-, joskera- eta gramatika-osagaien errepertorio ona duzu eta badakizu ondo erabiltzen.

 • Gauza tekniko edo bereziei buruz argi hitz egin dezakezu.

Feedbacka